Stevnstrup ved Randers

Region Midtjylland

Adresse: Skovboulevarden 6A, Langå
Driftsperiode: 1906 - 1930 (Jysk Telefon), 1930 - 2002 (Collstrop)
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1990.
Forureningsundersøgelse: Forureningsudbredelsen på jorden og i grundvandet er undersøgt af virksomheden selv i 1991, 1992 og 1993. I 1999 udfører Århus Amt supplerende prøvetagning og analyse af grundvandet. I 2008 har den nuværende ejer udført supplerende undersøgelser og en jordhåndteringsplan med henblik på at opnå § 8 tilladelse til bolig/erhverv.
Forurening: Der er stedvis fundet kraftig jordforurening med tungmetallerne arsen, kobber og krom. Stedvis er der også fundet en grundvandsforurening med krom. Forureningen i grundvandet vurderes af det tidligere Århus Amt og Region Midtjylland ikke at udgøre noget problem i forhold Gudenåen og grundvandet.
Afværge af forureningen: I 2003 forestår Collstrop, Dansk Træimprægnering A/S fjernelse af imprægneringsvæsker og affald fra grunden.
Region Midtjyllands prioritering: Regionen har ikke prioriteret nogen indsats på grunden, da regionen vurderer, at forureningen ikke udgør et problem i forhold til grundvandet og i forhold til det grundvandsdannende opland til det lokale vandværk.
Randers Kommune: Kommunen har i august 2009 meddelt den nuværende grundejeren § 8 - tilladelse til erhverv og bolig. I tilladelse er der en række vilkår, herunder krav om delvis oprydning, der sikrer, at der ikke er risiko ved den ændrede anvendelse.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Skovboulevarden 6A, 8870 Langå

View Larger Map

Mere information om grunden

Grunden ejes i dag af A.K. Ejendomsinvest ApS, som ønsker at bebygge grunden.
I lokalplan nr. 540 for området er det beskrevet, hvordan den mest forurenede del af grunden bibeholdes som erhverv. For den mindst forurenede del af grunden har Randers Kommune givet ejeren en såkaldt §8 tilladelse efter jordforureningsloven. En tilladelse, der gør det muligt, også at bygge boliger på grunden.

- Lokalplan nr. 540 - Bolig- og erhvervsområde ved Skovboulevarden i Stevnstrup.
- Download lokalplan nr. 540 (PDF-fil 3 MB)
- Notat vedrørende behandling af indkomne indsigelser til lokalplan nr. 540 - Bolig- og erhvervsområde ved Skovboulevarden i Stevnstrup (PDF-fil 101 KB)
- Forurenede Collstropgrunde i Randers

Ingen kommentarer:

Send en kommentar