Hvidovre

Region Hovedstaden

Adresse: Hammerholmen 8-16, Hvidovre
Driftsperiode: Der foreligger ikke en oversigt over, præcist hvornår forskellige selskaber har drevet virksomhed på grunden. Imidlertid fremgår det af sagens akter, at følgende selskaber har imprægneret træ eller oplagret imprægneret træ på grunden:
- N. P. Nicolajsen A/S
- NPN Træ A/S
- Danske Trælast A/S
- Dansk A-Træ, Hvidovre ApS (Opkøbt af: Collstrop – Dansk Træimprægnering A/S)
Forureningskortlagt: Grundene kortlægges i hhv. 2001 og 2005.
Forureningsundersøgelse: Der er gennemført forureningsundersøgelser i 1994 (Københavns Amt), 1997 (Dansk A-Træ/Collstrop), 1998 (Dansk A-Træ/Collstrop) og 2002 (Danske Trælast A/S).
Forurening: Ved alle forureningsundersøgelserne er der konstateret kraftig forurening med arsen. I undersøgelsen fra 1997 er der yderligere fundet forurening med krom og kobber.
Afværgeforanstaltninger: I forbindelse med et byggeri i 2000 er der bortskaffet 1300-1400 tons forurenet jord. I 2003 er der foretaget en oprensning af den hovedsagelig arsenforurenede jord. Der bortgraves i alt 206 tons forurenet jord. Oprensningen gennemføres af Danske Trælast A/S.
Region Hovedstadens prioritering: Grunden er ikke et indsatsområde for Region Hovedstadens undersøgelses- og afværgeaktiviteter. Det skyldes, at arealet benyttes til erhvervsformål, og at forureningen ligger i et område med begrænset drikkevandsinteresse.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Hammerholmen 8-16, 2650 Hvidovre

View Larger Map

Ingen kommentarer:

Send en kommentar