Allerød, Kongevejen

Region Hovedstaden

Adresse: Kongevejen 97, Allerød
Driftsperiode: 1967 - 1974
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1991.
Forureningsundersøgelse: Skov og Naturstyrelsen gennemfører undersøgelser i 1980, 1981, 1985, 1986, 1989, og 1991. Det tidligere Frederiksborg Amt gennemfører en undersøgelse i 1988.
Forurening: Forurening af jord med arsen, krom og tjærestoffer.
Det terrænnære grundvandsmagasin er forurenet med phenoler og flygtige oliestoffer (BTEX), og et dybereliggende grundvandsmagasin er forurenet med phenoler.
Afværgeforanstaltninger: I 1985 afrømmes 5 cm. overfladejord forurenet med arsen og tungmetaller og indkapsles i specialdepoter på grunden med membran i bunden. Beboerne i skovløberboligen, der ligger på imprægneringsgrunden, genhuses på grund af forurening i haven. Bygningen nedrives efterfølgende.
Region Hovedstadens prioritering: Den tilbageliggende forurening overvåges. Der foreligger ingen aktuel kontaktrisiko, idet grunden benyttes til oplag af træ og i mindre grad til savværksvirksomhed og er sikret mod offentligt adgang ved indhegning af hele grunden. Grunden ligger i indvindingsoplandet til Sandholm Kildeplads, men udgør ikke umiddelbart en trussel mod vandindvindinger i området, der ligger i en afstand på mellem 2,3 og 3,5 km.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Kongevejen 97, 3450 Allarød

View Larger Map

Ingen kommentarer:

Send en kommentar