Køge

Region Sjælland

Adresse: Værftsvej 1, 1a, 3, Cementvej 3, Køge
Driftsperiode: 1889 - ? (Virksomheden er ophørt)
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1987.
Forureningsundersøgelse: Undersøgelser har konstateret en kraftig jord- og grundvandsforurening med tjærestoffer og tungmetaller. Forureningerne strømmer ad flere veje ud ad grunden. Den sydlige transportvej truer et boligområde. Den centrale og nordlige del af forureningen er arealmæssigt lukket af med parkeringsplads og vejområder. Såfremt at arealet ændres til mere følsom anvendelse, vil der skulle ske en oprensning/afværge. Der er ingen grundvandsinteresser i området, men det grundvand, der strømmer i nordnordøstlig retning, vurderes at transportere forureningen ud i Køge Bugt.
Afværgeforanstaltninger: Der er etableret et afskærende dræn, der kan opsamle forureningen, før den når et boligområde. Der foretages tilbagevendende kontrol af, om afværgesystemet virker efter hensigten.
Region Sjællands prioritering: Region Sjælland forventer, at afværgeforanstaltningerne skal opretholdes i mange år frem.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Værftsvej 1, 1A og 3, 4600 Køge

View Larger Map

Cementvej 3, 4600 Køge

View Larger Map

Hillerød

Region Hovedstaden

Adresse: Matrikel 4ab og 4o i ejerlauget Stenholtsvang, Hillerød (55°57'22,62" N 12°21'20,46" E). I Miljøministeriets redegørelse står grunden opført som beliggende Jespervej 26. Grunden har ikke længere nogen officiel adresse, og i dag er Jespervej 26 en adresse i et villakvarter ca. 3 km. sydvest for Collstropgrunden.
Driftsperiode: 1936 - 1976
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1983.
Forureningsundersøgelse: Der er gennemført en række undersøgelser i 1977, 1989, 1990, 1991, 1991, 1992, 1994, 1995, 2000, 2006, og 2009. Herudover er Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden i gang med en undersøgelse.
Forurening: Der findes en meget kraftig jordforurening på grunden med hovedsagligt arsen, krom, og kobber. Det skønnes, at omfanget af forureningen er ca. 35 tons arsen, ca. 5 tons krom g ca. 7 tons kobber. Det terrænnære grundvand er forurenet med arsen. En del af dette drænes ud i grøfterne. De arsenkoncentrationer, der er fundet i det dybereliggende grundvand, er kun lidt højere end den naturlige baggrundsværdi.
Afværgeforanstaltninger: I 1989 bortgraves bark og nedgravede tromler, der sendes til Kommunekemi. En bestyrerbolig på grunden rives ned i 1993. I 1996 oprenses 1500 meter grøfter i skoven nordøst for grunden. Der opsættes hegn omkring grunden.
Region Hovedstadens prioritering: Grunden er ikke et indsatsområde for Region Hovedstadens undersøgelses- og afværgeaktiviteter. Det skyldes, at arealanvendelsen ikke er følsom, og at forureningen ikke ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Matrikel 4ab og 4o i ejerlauget Stenholtsvang, tidligere Jespervej 26, Hillerød

View Larger Map

Hvidovre

Region Hovedstaden

Adresse: Hammerholmen 8-16, Hvidovre
Driftsperiode: Der foreligger ikke en oversigt over, præcist hvornår forskellige selskaber har drevet virksomhed på grunden. Imidlertid fremgår det af sagens akter, at følgende selskaber har imprægneret træ eller oplagret imprægneret træ på grunden:
- N. P. Nicolajsen A/S
- NPN Træ A/S
- Danske Trælast A/S
- Dansk A-Træ, Hvidovre ApS (Opkøbt af: Collstrop – Dansk Træimprægnering A/S)
Forureningskortlagt: Grundene kortlægges i hhv. 2001 og 2005.
Forureningsundersøgelse: Der er gennemført forureningsundersøgelser i 1994 (Københavns Amt), 1997 (Dansk A-Træ/Collstrop), 1998 (Dansk A-Træ/Collstrop) og 2002 (Danske Trælast A/S).
Forurening: Ved alle forureningsundersøgelserne er der konstateret kraftig forurening med arsen. I undersøgelsen fra 1997 er der yderligere fundet forurening med krom og kobber.
Afværgeforanstaltninger: I forbindelse med et byggeri i 2000 er der bortskaffet 1300-1400 tons forurenet jord. I 2003 er der foretaget en oprensning af den hovedsagelig arsenforurenede jord. Der bortgraves i alt 206 tons forurenet jord. Oprensningen gennemføres af Danske Trælast A/S.
Region Hovedstadens prioritering: Grunden er ikke et indsatsområde for Region Hovedstadens undersøgelses- og afværgeaktiviteter. Det skyldes, at arealet benyttes til erhvervsformål, og at forureningen ligger i et område med begrænset drikkevandsinteresse.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Hammerholmen 8-16, 2650 Hvidovre

View Larger Map

Ishøj

Region Hovedstaden

Adresse: Industribuen 19, Ishøj
Driftsperiode: 1974 - 1990
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2001.
Forureningsundersøgelse: Der gennemføres en forureningsundersøgelse af jord og grundvand i 1992.
Forurening: Undersøgelsen påviser forurening med metaller, men også med kulbrinter og phenoler i jord og i det terrænnære grundvand.
Afværgeforanstaltninger: Der er ikke gennemført afværgetiltag overfor forureningen.
Region Hovedstadens prioritering: Grunden er ikke et indsatsområde for Region Hovedstadens undersøgelses- og afværgeaktiviteter. Det skyldes, at arealet benyttes til erhvervsformål, og at forureningen ikke ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Industribuen 19, 2635 Ishøj

View Larger Map

Allerød, Kongevejen

Region Hovedstaden

Adresse: Kongevejen 97, Allerød
Driftsperiode: 1967 - 1974
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1991.
Forureningsundersøgelse: Skov og Naturstyrelsen gennemfører undersøgelser i 1980, 1981, 1985, 1986, 1989, og 1991. Det tidligere Frederiksborg Amt gennemfører en undersøgelse i 1988.
Forurening: Forurening af jord med arsen, krom og tjærestoffer.
Det terrænnære grundvandsmagasin er forurenet med phenoler og flygtige oliestoffer (BTEX), og et dybereliggende grundvandsmagasin er forurenet med phenoler.
Afværgeforanstaltninger: I 1985 afrømmes 5 cm. overfladejord forurenet med arsen og tungmetaller og indkapsles i specialdepoter på grunden med membran i bunden. Beboerne i skovløberboligen, der ligger på imprægneringsgrunden, genhuses på grund af forurening i haven. Bygningen nedrives efterfølgende.
Region Hovedstadens prioritering: Den tilbageliggende forurening overvåges. Der foreligger ingen aktuel kontaktrisiko, idet grunden benyttes til oplag af træ og i mindre grad til savværksvirksomhed og er sikret mod offentligt adgang ved indhegning af hele grunden. Grunden ligger i indvindingsoplandet til Sandholm Kildeplads, men udgør ikke umiddelbart en trussel mod vandindvindinger i området, der ligger i en afstand på mellem 2,3 og 3,5 km.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Kongevejen 97, 3450 Allarød

View Larger Map

Allerød, Rytterhegnet

Region Hovedstaden

Adresse: Rytterhegnet 3-5, Allerød
Driftsperiode: 1961 - 1981
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1986.
Forureningsundersøgelse: Det tidligere Frederiksborg Amt har gennemført undersøgelser i 1980, 1987, 1990, 1993, 1994 og 1995.
Forurening: I sandlag, ca. 15 meter under terræn er fundet forurening med arsen og phenoler. Der er fundet en udbredt arsenforurening i det terrænnære grundvand på store dele af grunden og lokale områder med organisk forurening og med phenol. I toppen af et dybereliggende grundvandsmagasin er fundet spor af phenol.
På tilstødende naboejendomme er fundet en fladedækkende arsenforurening i de terrænære jordlag. I toppen af bundsedimenterne i nabosøer er dele af søbredden forurenet med arsen.
På trods af at forureningen spreder sig ned i forskellige grundvandsmagasiner, er det vurderet, at grundvandsforureningen ikke umiddelbart udgør en trussel for vandindvindingerne i området.
Der foreligger ingen aktuel kontaktrisiko, idet grunden er ubenyttet og sikret mod offentligt adgang ved indhegning af hele grunden.
Afværgeforanstaltninger: Der er foretaget vandrensning og tømning af imprægneringskar for imprægneringsslam. Karrene er nu overdækkede. I 1994 er opgravet sediment fra søen ved nabogrundene. I 1997 foretages oprensning på naboejendommene. Den forurenede jord og sediment fra søen er blevet deponeret i specialdepot på imprægneringsgrunden. I 1999 er etableret en vold, der skal sikre, at forurenet overfladevand ikke skal spredes ud af grunden. For atundgå kontakt med forureningen på grunden er der i 2008 slået hul på nogle betonkar, der derefter er fyldt op med forurenet jord fra grunden. Dette er gjort for at undgå at karrerne opsamler regnvand, der så trækker forurening ud fra betonen. Der er opsat hegn omkring grunden.
Region Hovedstadens prioritering: Den tilbageliggende forurening overvåges.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Rytterhegnet 3-5, 3450 Allerød

View Larger Map

Odense

Region Syddanmark

Adresse: Gøteborggade 14, Odense
Driftsperiode: 1970 - ? (Virksomheden er ophørt)
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1985.
Forureningsundersøgelse: Der gennemføres undersøgelser i 1985, 1992, 1994, og 1995.
Forurening: I 1985 og 1992 viser undersøgelser forurening af jord og terrænnært grundvand med arsen, kobber og krom på et areal anvendt til afdrypning af imprægneret træ. I 1994 bliver der ved tilsyn og gravearbejde konstateret en forurening, som vurderedes at stamme fra en utæthed ved det dengang idriftværende anlæg. I 1995 gennemføres en supplerende undersøgelse af det daværende Fyns Amt. I den forbindelse bliver der, modsat tidligere, fundet meget indhold af arsen, krom og kobber i jorden. Undersøgelsen fører til, at virksomheden og amtet indgår et forlig, hvor virksomheden stiller et beløb på 100.000 kr. som sikkerhed i banken. Beløbet skal frigives til oprensning, hvis virksomheden fik ny ejer, gik konkurs eller fraflyttede grunden, uden at forureningen var fjernet. Aftalen blev indgået i oktober 1997 og var begrundet i forureningens ringe trussel imod grundvandet.
Afværge af forureningen: I 1986 bliver arealet oprenset af virksomheden efter påbud fra Odense Kommune. Ved oprensning bliver der trods Fyns Amts protest anvendt et for lempeligt afgravningskriterium på 200 mg arsen /kg jord.
Region Syddanmarks prioritering: Da der er tale om en industriejendom, som ligger uden for områder med grundvandsinteresser, er det efter regionens vurdering ikke et indsatsområde ifølge jordforureningsloven. Grunden indgår derfor ikke i Region Syddanmarks prioritering af forurenede grunde.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Adresse: Gøteborggade 14, 5000 Odense

View Larger Map