Horsens

Region Midtjylland

Adresse: Grønlandsvej 9, Horsens
Driftsperiode: 1890 - 1978
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1985.
Forureningsundersøgelse: Der er af Vejle Amt (1988-1990) gennemført omfattende undersøgelser på grunden.
Forurening: Undersøgelserne viser en kraftig jord- og grundvandsforurening med tjærestoffer og phenoler. Forureningen siver ud i Horsens Fjord, og kan dermed udgøre en trussel for fjordens vand og natur.
Afværge af forureningen: Der er iværksat afværgetiltag overfor in-deklimaet i bygninger på grunden, men ikke gennemført afværgetil-tag for at forhindre forureningen i at strømmer ud i Horsens Fjord.
Region Midtjyllands prioritering: Da forureningen ikke truer drikkevandsinteresser eller menneskers sundhed, er grunden ikke prioriteret til yderligere offentlig indsats.
Miljøstyrelsen: Miljøstyrelsen har på vegne af miljøministeren bedt Region Midtjylland nærmere redegøre for aktiviteterne i forhold til jordforureningsloven.
Konklusioner fra Region Midtjyllands redegørelse: Undersøgelser viser en kraftig forurening af det øvre liggende grundvand i to områder på den tidligere træimprægneringsgrund, men at det kun er forureningen fra det ene område, som vil strømme ud i havnebassinerne. Grundvandsforureningen består overvejende af tjærestoffet napthalen med koncentrationer så høje, at de svarer til en akut økotoksisk effekt. For at eliminere den toksiske effekt, skal det forurenede grundvand fortyndes ca. 10 gange med uforurenet vand. Samlet vurderes forureningerne ikke at true drikkevandsinteresserne eller den nuværende arealanvendelse. I forhold til overfladevandvurderes fortyndingsforholdene i havnebassinerne tilstrækkelige til, at forureningen ikke udgør en risiko for vandmiljøet i havnen og dermed heller ikke for Horsens Fjord. Redegørelsen fastslår regionens afgørelse om ikke at prioritere grunden til videre undersøgelser eller afværge/oprensning

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Grønlandsvej 9, 8700 Horsens

View Larger Map

Ingen kommentarer:

Send en kommentar