Odense

Region Syddanmark

Adresse: Gøteborggade 14, Odense
Driftsperiode: 1970 - ? (Virksomheden er ophørt)
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1985.
Forureningsundersøgelse: Der gennemføres undersøgelser i 1985, 1992, 1994, og 1995.
Forurening: I 1985 og 1992 viser undersøgelser forurening af jord og terrænnært grundvand med arsen, kobber og krom på et areal anvendt til afdrypning af imprægneret træ. I 1994 bliver der ved tilsyn og gravearbejde konstateret en forurening, som vurderedes at stamme fra en utæthed ved det dengang idriftværende anlæg. I 1995 gennemføres en supplerende undersøgelse af det daværende Fyns Amt. I den forbindelse bliver der, modsat tidligere, fundet meget indhold af arsen, krom og kobber i jorden. Undersøgelsen fører til, at virksomheden og amtet indgår et forlig, hvor virksomheden stiller et beløb på 100.000 kr. som sikkerhed i banken. Beløbet skal frigives til oprensning, hvis virksomheden fik ny ejer, gik konkurs eller fraflyttede grunden, uden at forureningen var fjernet. Aftalen blev indgået i oktober 1997 og var begrundet i forureningens ringe trussel imod grundvandet.
Afværge af forureningen: I 1986 bliver arealet oprenset af virksomheden efter påbud fra Odense Kommune. Ved oprensning bliver der trods Fyns Amts protest anvendt et for lempeligt afgravningskriterium på 200 mg arsen /kg jord.
Region Syddanmarks prioritering: Da der er tale om en industriejendom, som ligger uden for områder med grundvandsinteresser, er det efter regionens vurdering ikke et indsatsområde ifølge jordforureningsloven. Grunden indgår derfor ikke i Region Syddanmarks prioritering af forurenede grunde.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Adresse: Gøteborggade 14, 5000 Odense

View Larger Map

Ingen kommentarer:

Send en kommentar