Hillerød

Region Hovedstaden

Adresse: Matrikel 4ab og 4o i ejerlauget Stenholtsvang, Hillerød (55°57'22,62" N 12°21'20,46" E). I Miljøministeriets redegørelse står grunden opført som beliggende Jespervej 26. Grunden har ikke længere nogen officiel adresse, og i dag er Jespervej 26 en adresse i et villakvarter ca. 3 km. sydvest for Collstropgrunden.
Driftsperiode: 1936 - 1976
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1983.
Forureningsundersøgelse: Der er gennemført en række undersøgelser i 1977, 1989, 1990, 1991, 1991, 1992, 1994, 1995, 2000, 2006, og 2009. Herudover er Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden i gang med en undersøgelse.
Forurening: Der findes en meget kraftig jordforurening på grunden med hovedsagligt arsen, krom, og kobber. Det skønnes, at omfanget af forureningen er ca. 35 tons arsen, ca. 5 tons krom g ca. 7 tons kobber. Det terrænnære grundvand er forurenet med arsen. En del af dette drænes ud i grøfterne. De arsenkoncentrationer, der er fundet i det dybereliggende grundvand, er kun lidt højere end den naturlige baggrundsværdi.
Afværgeforanstaltninger: I 1989 bortgraves bark og nedgravede tromler, der sendes til Kommunekemi. En bestyrerbolig på grunden rives ned i 1993. I 1996 oprenses 1500 meter grøfter i skoven nordøst for grunden. Der opsættes hegn omkring grunden.
Region Hovedstadens prioritering: Grunden er ikke et indsatsområde for Region Hovedstadens undersøgelses- og afværgeaktiviteter. Det skyldes, at arealanvendelsen ikke er følsom, og at forureningen ikke ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Kilde: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.

Matrikel 4ab og 4o i ejerlauget Stenholtsvang, tidligere Jespervej 26, Hillerød

View Larger Map

Ingen kommentarer:

Send en kommentar